Chiến lược phát triển

1. Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (file đính kèm)

2. Các Kế hoạch, Đề án, Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển

- Nghị quyết số 1432/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 của HĐT về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Nha trang nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHNT ngày 16/02/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng (file đính kèm).

- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác Đào tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về hoạt động Hợp tác quốc tế (file đính kèm).

- Nghị quyết số 19/NQ-ĐHNT ngày 15/4/2022 của Hội đồng trường về việc ban hành Đề án thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác chuyển đổi số (file đính kèm).

3. Chính sách của Nhà Trường

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về chính sách hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động (file đính kèm).

- Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 của Hội đồng trường về Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 của Hội đồng trường về Chính sách học phí, hỗ trợ và khuyến khích người học của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).