Chiến lược phát triển

1. Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (file đính kèm)