Chương trình của Hội đồng trường

1. Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm học 2019-2020 (bổ sung, điều chỉnh) (file đính kèm)

2. Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (file đính kèm)

3. Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021-2022 (file đính kèm)