Kế hoạch của Hội đồng trường

1. Kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm học 2019-2020 (file đính kèm)

2. Kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (file đính kèm)

3. Kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022 (file đính kèm)