Ban Khoa học và Đào tạo

: Huỳnh Văn Vũ
: Khoa Kỹ thuật Giao thông
: __
: vuhv@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Võ Nguyễn Hồng Lam
: Khoa Ngoại ngữ
: __
: lamvnh@ntu.edu.vn
: Thành viên, Thư ký Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Nguyễn Thành Cường
: Khoa Kế toán - Tài chính
: __
: cuongnt@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Võ Hoàn Hải
: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
: __
: hoanhai123bhbang@gmail.com
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Thạc sĩ
: Quách Hoài Nam
: Ban Giám hiệu
: __
: namqh@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Trần Đình Luân
: Tổng Cục Thủy sản
: __
: tdluan.dah@gmail.com
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Nguyễn Văn Ngọc
: Khoa Kinh tế
: __
: ngocnv@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Nguyễn Văn Tường
: Khoa Cơ khí
: __
: tuongnv@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Khoa học và Đào tạo
: Phó giáo sư, Tiến sĩ