Ban tài chính và Cơ sở vật chất

: Lê Chí Công
: Khoa Du lịch
: __
: conglechi@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban TC&CSVC
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Nguyễn Thắng Xiêm
: Khoa Xây dựng
: __
: xiemnt@ntu.edu.vn
: Thành viên, Thư ký Ban TC&CSVC
: Tiến sĩ
: Vương Vĩnh Hiệp
: Công ty TNHH Long Sinh
: __
: hiepvinhvuong@gmail.com
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Tiến sĩ
: Lê Văn Quang
: Tập Đoàn Minh Phú
: __
: levanquang@minhphu.com
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Bùi Mạnh Cường
: Khoa Kế toán - Tài chính
: __
: cuongbm@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Thạc sĩ
: Nguyễn Văn Hân
: Trung Tâm Phục vụ Trường học
: __
: hannv1@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Thạc sĩ
: Hồ Huy Tựu
: Khoa Kinh tế
: __
: tuuhh@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Nguyễn Ngọc Duy
: Khoa Kinh tế
:
: nguyenngocduy@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Tiến sĩ
: Nguyễn Hữu Mạnh
: Khoa Kế toàn-Tài chính
:
: manhnh@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban TC&CSVC
: Tiến sĩ