THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

: Khổng Trung Thắng
: Hội đồng trường
: __
: thangkt@ntu.edu.vn
: Chủ tịch Hội đồng trường
: Tiến sĩ
: Phạm Hồng Mạnh
: Hội đồng trường
: __
: manhph@ntu.edu.vn
: Thư ký Hội đồng trường
: Tiến sĩ
: Trang Sĩ Trung
: Ban Giám hiệu
: __
: trungts@ntu.edu.vn
: Hiệu Trưởng
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Vũ Ngọc Bội
: Khoa Công nghệ Thực phẩm
: __
: boivn@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Lê Chí Công
: Khoa Du lịch
: __
: conglechi@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban Tài chính và Cơ sở vật chất
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Huỳnh Văn Vũ
: Khoa Kỹ thuật Giao thông
: __
: vuhv@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ