NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Nghị quyết phiên họp thứ nhất (02/8/2019)

- Nghị quyết toàn thể

- Nghị quyết chuyên đề

2. Nghị quyết phiên họp thứ hai (26/10/2019)

- Nghị quyết toàn thể

- Nghị quyết chuyên đề

3. Nghị quyết phiên họp thứ ba (21/02/2019)

- Nghị quyết toàn thể

- Nghị quyết chuyên đề