Nghị quyết của hội đồng trường

1. Nghị quyết phiên họp thứ nhất

- Nghị quyết 65/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 về phiên họp thứ nhất (file đính kèm).

- Nghị quyết 66/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 về việc ban hành Quy chế TC&HĐ của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

- Nghị quyết 67/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 về chủ trương mở ngành Tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển (file đính kèm).

2. Nghị quyết thành lập Ban chuyên môn và Thường trực HĐT

- Nghị quyết 241/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 về việc thành lập Ban Khoa học và Đào tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết 242/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 về việc thành lập Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế (file đính kèm).

- Nghị quyết 243/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 về việc thành lập Ban Tài chính và Cơ sở vật chất (file đính kèm).

- Nghị quyết 244/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 về việc thành lập Thường trực Hội đồng trường (file đính kèm).

3. Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (có hiệu lực từ ngày 24/3/2021) (file đính kèm).

4. Nghị quyết Phiên họp thứ hai

- Nghị quyết 393/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 về Phiên họp thứ hai (file đính kèm).

- Nghị quyết 395/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 về chủ trương mở ngành Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản (file đính kèm).

- Nghị quyết 398/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 về Phê duyệt phương hướng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2021 (file đính kèm).

- Nghị quyết 416/NQ-ĐHNT ngày 14/4/2021 về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức quản lý (file đính kèm).

5. Các Nghị quyết khác ban hành trong Quí II/2021

- Nghị quyết số 452/NQ-ĐHNT ngày 26/4/2021 của HĐT về Phê duyệt đề xuất chi thưởng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết 510/NQ-ĐHNT ngày 13/5/2021 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 626/NQ-ĐHNT ngày 22/6/2021 của Hội đồng trường về Phê duyệt đề xuất chi hỗ trợ sinh viên trong kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 627/NQ-ĐHNT ngày 22/6/2021 của Hội đồng trường về Phê duyệt đề xuất chi hỗ trợ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Khánh Hòa (file đính kèm).

- Nghị quyết số 642/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021 của Hội đồng trường về chủ trương mở ngành đào tạo Thạc sĩ Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 643/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021 của Hội đồng trường về chủ trương mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kế toán tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 651/NQ-ĐHNT ngày 28/6/2021 của Hội đồng trường về Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Nha Trang.

Nghị quyết số 673/NQ-ĐHNT ngày 05/7/2021 của Hội đồng trường về việcPhê duyệt khoản chi cho công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021(file đính kèm).

Nghị quyết số 706/NQ-ĐHNT ngày 19/7/2021 của Hội đồng trường về việc thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng (file đính kèm).

6. Nghị quyết phiên họp thứ ba 

- Nghị quyết 789/NQ-ĐHNT ngày 31/8/2021 về Phiên họp thứ ba (file đính kèm).

Nghị quyết số 999/NQ-ĐHNT ngày 24/9/2021 của HĐT về ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường Đại học Nha trang (file đính kèm).

6. Nghị quyết phiên họp thứ tư 

Nghị quyết số 1023/NQ-ĐHNT ngày 1/10/2021 của HĐT về Phiên họp thứ tư (file đính kèm)

Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021 của HĐT về ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (file đính kèm).