Nghị quyết của hội đồng trường

 

1. Nghị quyết phiên họp thứ Nhất

- Nghị quyết 65/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 của HĐT về phiên họp thứ nhất (file đính kèm).

- Nghị quyết 66/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 của HĐT về việc ban hành Quy chế TC&HĐ của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

- Nghị quyết 67/NQ-ĐHNT ngày 20/1/2021 của HĐT về chủ trương mở ngành Tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển (file đính kèm).

2. Nghị quyết thành lập Ban chuyên môn và Thường trực HĐT

- Nghị quyết 241/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 của HĐT về việc thành lập Ban Khoa học và Đào tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết 242/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 của HĐT về việc thành lập Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế (file đính kèm).

- Nghị quyết 243/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 của HĐT về việc thành lập Ban Tài chính và Cơ sở vật chất (file đính kèm).

- Nghị quyết 244/NQ-ĐHNT ngày 05/3/2021 của HĐT về việc thành lập Thường trực Hội đồng trường (file đính kèm).

3. Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (có hiệu lực từ ngày 24/3/2021) (file đính kèm).

4. Nghị quyết Phiên họp thứ Hai

- Nghị quyết 393/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 của HĐT về Phiên họp thứ hai (file đính kèm).

- Nghị quyết 395/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 của HĐT về chủ trương mở ngành Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản (file đính kèm).

- Nghị quyết 398/NQ-ĐHNT ngày 12/4/2021 của HĐT về Phê duyệt phương hướng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2021 (file đính kèm).

- Nghị quyết 416/NQ-ĐHNT ngày 14/4/2021 của HĐT về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức quản lý (file đính kèm).

5. Các Nghị quyết khác ban hành trong Quí II/2021

- Nghị quyết số 452/NQ-ĐHNT ngày 26/4/2021 của HĐT về Phê duyệt đề xuất chi thưởng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết 510/NQ-ĐHNT ngày 13/5/2021 của HĐT về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 626/NQ-ĐHNT ngày 22/6/2021 của HĐT về Phê duyệt đề xuất chi hỗ trợ sinh viên trong kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 627/NQ-ĐHNT ngày 22/6/2021 của HĐT về Phê duyệt đề xuất chi hỗ trợ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Khánh Hòa (file đính kèm).

- Nghị quyết số 642/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021 của Hội đồng trường về chủ trương mở ngành đào tạo Thạc sĩ Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 643/NQ-ĐHNT ngày 23/6/2021 của Hội đồng trường về chủ trương mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kế toán tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 651/NQ-ĐHNT ngày 28/6/2021 của Hội đồng trường về Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí năm học 2020-2021 tại Trường Đại học Nha Trang.

Nghị quyết số 673/NQ-ĐHNT ngày 05/7/2021 của HĐT về việcPhê duyệt khoản chi cho công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021(file đính kèm).

Nghị quyết số 706/NQ-ĐHNT ngày 19/7/2021 của HĐT về việc thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng (file đính kèm).

6. Nghị quyết phiên họp thứ Ba 

- Nghị quyết 789/NQ-ĐHNT ngày 31/8/2021 về Phiên họp thứ ba (file đính kèm).

- Nghị quyết số 999/NQ-ĐHNT ngày 24/9/2021 của HĐT về ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường Đại học Nha trang (file đính kèm).

7. Nghị quyết phiên họp thứ Tư 

- Nghị quyết số 1023/NQ-ĐHNT ngày 1/10/2021 của HĐT về Phiên họp thứ tư (file đính kèm)

- Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021 của HĐT về ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (file đính kèm). 

- Nghị quyết số 1062/NQ-ĐHNT ngày 13/10/2021 của HĐT về chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1065/NQ-ĐHNT ngày 14/10/2021 của HĐT về phê duyệt kinh phí bổ sung do thay đổi hình thức thi và chấm thi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1066/NQ-ĐHNT ngày 14/10/2021 của HĐT về việc cho phép Viện NTTS sử dụng nhà cấp 4 (tại Trại thực nghiệm Cam Ranh) để phối hợp triển khai khu cách ly kiểm dịch giống thủy sản (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1129/NQ-ĐHNT ngày 26/10/2021 của HĐT về ban hành Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1206/NQ-ĐHNT ngày 11/11/2021 của HĐT về chủ trương liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1247NQ-ĐHNT ngày 22/11/2021 của HĐT về chi thưởng đột xuất cho VC và NLĐ (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1248 NQ-ĐHNT ngày 22/11/2021 của HĐT về Phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ cho SV năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid (file đính kèm).

- Nghị quyết số 1281/NQ-ĐHNT ngày 30/11/2021 của HĐT về Phê duyệt đề xuất tăng phụ cấp tháng đối với viên chức và người lao động (file đính kèm).

Nghị quyết số 1320/NQ-ĐHNT ngày 07/12/2021 của HĐT về đánh giá, xếp loại viên chức đối với các Phó Hiệu trưởng và Thư ký Hội đồng trường (file đính kèm).

8. Nghị quyết phiên họp thứ Năm 

- Nghị quyết số 1432/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 của HĐT về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Nha trang nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

- Nghị quyết 1433/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 của HĐT về Phiên họp thứ năm (file đính kèm).

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐT ngày 17/01/2022 của HĐT về Phê duyệt chi thu nhập tăng thêm năm 2021 cho viên chức và người lao động (file đính kèm).

9. Nghị quyết phiên họp thứ Sáu 

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về chính sách hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động (file đính kèm).

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về việc kiện toàn Ban Khoa học và Đào tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về việc kiện toàn Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế (file đính kèm).

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về việc kiện toàn Ban Tài chính và Cơ sở vật chất (file đính kèm).

- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHNT ngày 24/01/2022 của HĐT về Phiên họp thứ Sáu (file đính kèm).

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHNT ngày 10/02/2022 của HĐT về ban hành Danh mục vị trí việc làm tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHNT ngày 16/02/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng (file đính kèm).

- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác Đào tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHNT của Hội đồng trường về Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 11/NQ-ĐHNT của Hội đồng trường về chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học (file đính kèm).

10. Nghị quyết phiên họp thứ Bảy

- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHNT ngày 28/02/2022 về Phiên họp thứ Bảy của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2022 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 13/NQ-ĐHNT ngày 28/02/2022 của HĐT về việc thu giá dịch vụ đào tạo tăng thêm của các chương trình tiên tiến - chất lượng cao trình độ đại học (file đính kèm).

- Nghị quyết số 14/NQ-ĐHNT ngày 28/02/2022 của HĐT về Phê duyệt phương hướng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 15/NQ-ĐHNT ngày 01/03/2022 của HĐT về việc bổ nhiệm lại PHT Trần Doãn Hùng (file đính kèm).

- Nghị quyết số 16/NQ-ĐHNT ngày 01/03/2022 của HĐT về việc bổ nhiệm lại PHT Quách Hoài Nam (file đính kèm).

- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (file đính kèm).

- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHNT ngày 06/04/2022 của HĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về hoạt động Hợp tác quốc tế (file đính kèm).

Nghị quyết số 19/NQ-ĐHNT ngày 15/4/2022 của Hội đồng trường về việc ban hành Đề án thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về công tác chuyển đổi số (file đính kèm).

Nghị quyết số 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 của Hội đồng trường về Quy định chức năng nhiệm vụ đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

Nghị quyết số 21/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 của Hội đồng trường về việc đổi tên đơn vị thuộc Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

Nghị quyết số 22/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 của Hội đồng trường về việc thành lập đơn vị thuộc Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

Nghị quyết số 23/NQ-ĐHNT ngày 05/5/2022 của Hội đồng trường về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022 (file đính kèm).

Nghị quyết số 24/NQ-ĐHNT ngày 05/5/2022 của Hội đồng trường về việc phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo đại học (file đính kèm).

Nghị quyết số 25/NQ-ĐHNT ngày 05/5/2022 của Hội đồng trường về việc điều chỉnh phương hướng tuyển sinh đại học năm 2022 (file đính kèm).

- Nghị quyết số 26/NQ-ĐHNT ngày 17/5/2022 của Hội đồng trường về chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm). 

-Nghị quyết số 27/NQ-ĐHNT ngày 20/5/2022 của Hội đồng trường về Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 (file đính kèm).

11. Nghị quyết phiên họp thứ Tám

-Nghị quyết số 28/NQ-ĐHNT ngày 30/5/2022 của Hội đồng trường về Phiên họp thứ Tám của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 29/NQ-ĐHNT ngày 30/5/2022 của Hội đồng trường về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm học 2021-2022 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 30/NQ-ĐHNT ngày 30/5/2022 của Hội đồng trường về chủ trương hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Nha Trang và Công ty DuDu IT (Hàn Quốc) (file đính kèm).

-Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 của Hội đồng trường về Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

-Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 của Hội đồng trường về Chính sách học phí, hỗ trợ và khuyến khích người học của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

-Nghị quyết số 33/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 của Hội đồng trường về chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học (file đính kèm).

-Nghị quyết số 34/NQ-ĐHNT ngày 13/7/2022 của Hội đồng trường về Phê duyệt kinh phí bổ sung thực hiện gói thầu nâng cấp các khu vệ sinh tại Giảng đường G5, G6 của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

12. Nghị quyết phiên họp thứ Chín

-Nghị quyết số 35/NQ-ĐHNT ngày 13/9/2022 của Hội đồng trường về Phiên họp thứ Chín (file đính kèm).

-Nghị quyết số 36/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 của Hội đồng trường về bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 37/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 của Hội đồng trường về ban hành Nhiệm vụ trọng tâm năm học (file đính kèm).

-Nghị quyết số 38/NQ-ĐHNT ngày 15/9/2022 của Hội đồng trường về Phê duyệt Phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 39/NQ-ĐHNT ngày 20/9/2022 của Hội đồng trường về ban hành Quy chế Tài chính (file đính kèm).

-Nghị quyết số 40/NQ-ĐHNT ngày 10/10/2022 của Hội đồng trường về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện của Kế hoạch tài chính năm 2022; bổ sung kinh phí thanh toán vượt giờ cho học kỳ 3 năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 41/NQ-ĐHNT ngày 19/10/2022 của Hội đồng trường về đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022 đối với các Phó hiệu trường và Thư ký Hội đồng trường (file đính kèm).

-Nghị quyết số 42/NQ-ĐHNT ngày 27/10/2022 của Hội đồng trường về chủ trương hỗ trợ các Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 43/NQ-ĐHNT ngày 27/10/2022 của Hội đồng trường về chủ trương tiếp nhận dự án hỗ trợ đào tạo IUU (file đính kèm).

-Nghị quyết số 44/NQ-ĐHNT ngày 01/11/2022 của Hội đồng trường về chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

-Nghị quyết số 45/NQ-ĐHNT ngày 04/11/2022 của Hội đồng trường về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 (file đính kèm).

-Nghị quyết số 46/NQ-ĐHNT ngày 23/11/2022 của Hội đồng trường về chủ trương tham gia, tiếp nhận dự án (file đính kèm).

13. Nghị quyết phiên họp thứ Mười

-Nghị quyết số 47/NQ-ĐHNT ngày 15/12/2022 của Hội đồng trường về Phiên họp thứ Mười (file đính kèm).

-Nghị quyết số 48/NQ-ĐHNT ngày 15/12/2022 của Hội đồng trường về bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

-Nghị quyết số 49/NQ-ĐHNt ngày 20/12/2022 của Hội đồng trường về Ban hành quy định và Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với viên chức tại Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm)..