Quy định của Hội đồng trường

1. Quy định về nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng trường (file đính kèm)

2. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Ban chuyên môn (file đính kèm)