Quy chế của Hội đồng trường

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-ĐHNT ngày 20/01/2021 của Hội đồng trường) (file đính kèm).

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/03/2021 của Hội đồng trường (file đính kèm).