Kinh nghiệm về hội đồng trường, hội đồng quản trị ở một số quốc gia

Kinh nghiệm về hội đồng trường, hội đồng quản trị ở một số quốc gia

Bộ GDĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

Bộ GDĐT đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

Trường Đại học Nha Trang tiếp tục cho sinh viên nghỉ học do dịch Covid-19

Trường Đại học Nha Trang tiếp tục cho sinh viên nghỉ học do dịch Covid-19

Phiên họp thứ hai Hội đồng trườngTrường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

Phiên họp thứ hai Hội đồng trườngTrường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường - Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.

Lê ra mắt Hội đồng trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021

Lê ra mắt Hội đồng trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021