THÔNG BÁO

Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  • 07/10/2021

Ngày 06/10/2021 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết 1038/NQ-ĐHNT kèm theo Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là văn bản rất quan trọng của Nhà trường trong toàn bộ các hoạt động để đạt được các mục tiêu phát triển Trường trong thời gian từ 10 - 15 năm tới. Đây cũng là văn bản mà trách nhiệm của Hội đồng trường ban hành theo quy định của Luật giáo dục đại học. Nghị quyết 1023NQ-ĐHNT ngày 06/10/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (file đính kèm)