THÔNG BÁO

Ban hành Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục; Chính sách học phí, hỗ trợ và khuyến khích người học của Trường Đại học Nha Trang

  • 06/07/2022

Ngày 04/7/2022 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT về Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục; Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT về Chính sách học phí, hỗ trợ và khuyến khích người học của Trường Đại học Nha Trang. Đây cũng là văn bản mà trách nhiệm của Hội đồng trường ban hành theo quy định của Luật giáo dục đại học. Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT ngày 04/7/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 854/QĐ-ĐHNT ngày 30/7/2019  của Hội đồng trường về việc ban hành Chính sách đảm bảo chất lượng.

Nghị quyết số 31/NQ-ĐHNT về Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).

Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT về Chính sách học phí, hỗ trợ và khuyến khích người học của Trường Đại học Nha Trang (file đính kèm).