THÔNG BÁO

Ban hành chính sách Hợp tác của Nhà trường với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động

  • 28/01/2022

Ngày 24/01/2022 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHNT về Chính sách hợp tác của Nhà trường với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Đây là cơ sở pháp lý để Nhà trường, các đơn vị, cán bộ giảng viên và nhà khoa học của Trường đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động của Nhà trường trong thời gian tới (file đính kèm).