THÔNG BÁO

Ban hành Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

  • 27/10/2021

Ngày 26/10/2021 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết 1129/NQ-ĐHNT về Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Đây là năm đầu tiên Hội đồng trường ban hành nhiệm vụ trọng tâm năm học nhằm thực hiện mục tiêu trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời là bước cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định của Luật giáo dục đại học và các văn bản pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và viên chức, người lao động trong Nhà trường xác định nhiệm vụ chủ yếu trong tổ chức, đơn vị mình để hoàn thành được nhiệm vụ trong năm học, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Nhà trường (file đính kèm).