THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên HĐT tham dự Phiên họp thứ Năm nhiệm kỳ 2020-2025

  • 28/12/2021
Kính mời Thành viên HĐT tham dự Phiên họp thứ Năm, nhiệm kỳ 2020-2025. 
1. Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 ngày 30/12/2021 (chiều Thứ Năm)
2. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Trực tiếp: Phòng Họp số 2, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Nha Trang
- Trực tuyến: Theo địa chỉ đã được gửi đến Thành viên HĐT
3. Thành phần: Thành viên HĐT
4. Nội dung: Thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2020-2025; Thông qua danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; Thông qua chính sách hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động; Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022; Thông qua Phương hướng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về quản lý và sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Nha Trang.
Rất mong Thành viên sắp xếp thời gian tham dự.