THÔNG BÁO

Thư mời Thành viên tham dự Phiên họp Thứ Bảy, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 21/02/2022
Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời quý Thành viên Hội đồng trường tham dự Phiên họp thứ Bảy, nhiệm kỳ 2020-2025. 
1. Thời gian: Cả ngày 26/02/2022 (Buổi sáng bắt đầu từ 8h00; Buổi chiều bắt đầu từ 14h00)
2. Hình thức: Họp trực tiếp
 Địa điểm họp trực tiếp: Phòng họp số 2, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Nha Trang
3. Thành phần: Thành viên HĐT
4. Nội dung: Hội đồng trường bổ nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng; Cho ý kiến và thông qua Kế hoạch phát triển hoạt động NCKH-CGCN giai đoạn 2021-2025; Cho ý kiến và thông qua Kế hoạch phát triển hoạt động HTĐN giai đoạn 2021-2025; Cho ý kiến và thông qua Đề án tăng cường tự chủ Nhà trường, Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Thảo luận một số định hướng về vai trò, nhiệm vụ của NTU trong việc thực hiện NQ 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.
Trân trọng.