Thông tin giám sát

1. Năm học 2019-2020

- Kế hoạch giám sát của HĐT năm học 2019-2020 (file đính kèm)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát số 1 (năm học 2019-2020) của HĐT (file đính kèm)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát số 2 (năm học 2019-2020) của HĐT (file đính kèm)

- Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2019-2020 (file đính kèm)

2. Năm học 2020-2021

- Kế hoạch giám sát của HĐT năm học 2020-2021 (file đính kèm)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐT (năm học 2020-2021) (file đính kèm).  

- Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (đang cập nhật). 

3. Năm học 2021-2022

- Kế hoạch giám sát của HĐT năm học 2021-2022 (file đính kèm)

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát của HĐT (năm học 2021-2022) (file đính kèm).  

- Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022 (đang cập nhật).