Văn bản pháp luật

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
Lưu ý:

Tài liệu không được công khai với khách. Vui lòng đăng nhập thành viên để xem và tải tài liệu

Văn bản pháp luật

1.    Luật giáo dục (Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020)(file đính kèm).
2.    Luật giáo dục đại học (Luật số: 08/2012/QH13)(file đính kèm).
3.    Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 (Luật số 34/2018/QH14) (file đính kèm).
4.    Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (file đính kèm).