THÔNG BÁO

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường Đại học Nha trang

  • 28/09/2021

Ngày 24/9/2021 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết 999/NQ-ĐHNT ngày 24/9/2021 kèm theo Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường Đại học Nha trang theo thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng trường. Đây là văn bản quan trọng góp phần hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ của Nhà trường theo quy định của Luật giáo dục đại học và các văn bản khác của pháp luật có liên quan. Nghị quyết 999/NQ-ĐHNT ngày 24/9/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị quyết và Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường Đại học Nha trang trong file đính kèm.