Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

: Vũ Ngọc Bội
: Khoa Công nghệ Thực phẩm
: __
: boivn@ntu.edu.vn
: Trưởng Ban Khoa học và Đào tạo
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Lê Việt Phương
: Phòng Tổ chức - Hành chính
: __
: phuonglv@ntu.edu.vn
: Thành viên, Thư ký Ban Khoa học và Đào tạo
: Tiến sĩ
: Trịnh Xuân Hiếu
: Bộ Giáo dục và Đào tạo
: __
: txhieu@moet.gov.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Tiến sĩ
: Trần Doãn Hùng
: __
: __
: hungtd@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Tiến sĩ
: Trần Đình Luân
: Tổng Cục Thủy sản, Bộ NN & PTNT
: __
: tdluan.dah@gmail.com
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Tiến sĩ
: Nguyễn Tấn Tuân
: UBND tỉnh Khánh Hòa
: __
: nttuan@khanhhoa.gov.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Ngô Thị Hoài Dương
: Viện Công nghệ sinh học và môi trường
: __
: duongnth@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Tiến sĩ
: Phạm Quốc Hùng
: Viện nuôi trồng Thủy sản
: __
: hungpq@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Mai Thị Tuyết Nga
: Khoa Công nghệ Thực phẩm
: __
: ngamtt@ntu.edu.vn
: Thành viên Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế
: Tiến sĩ