Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Thu hút đầu tư tư nhân vào GDĐH công: Dù có Luật nhưng còn quá nhiều rào cản

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Buổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị trường Đại học với Hội đồng trường

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phiên họp thứ Chín Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp

Đề xuất chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp

Tự chủ đại học: Cuộc cách mạng toàn diện

Tự chủ đại học: Cuộc cách mạng toàn diện

Mô hình đại học ở Việt Nam nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập

Mô hình đại học ở Việt Nam nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập

Khi trường thành viên tự chủ ngày càng cao, cấp ĐHQG cần quyền gì?

Khi trường thành viên tự chủ ngày càng cao, cấp ĐHQG cần quyền gì?

Phiên họp thứ Tám Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên họp thứ Tám Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH

Hiệp hội gửi kiến nghị lên Thủ tướng về rà soát, sửa đổi bổ sung Luật GDĐH

Hiệp hội gửi kiến nghị lên Thủ tướng về rà soát, sửa đổi bổ sung Luật GDĐH